Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Rechtop. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rechtop verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Rechtop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om de e-mailnieuwsbrieven bij je af te leveren

 

Google Analytics

De website van Rechtop verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om je in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Indien je een boek of ander product bestelt, kan het zijn dat we je adresgegevens doorgeven aan Hexspoor voor het inpakken en versturen van je bestelling.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Jouw  gegevens  worden  voor  langere  tijd  bewaard door Rechtop, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de opdrachten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rechtop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Beveiliging

Jouw  bezoek  aan  onze  website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Rechtop privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rechtop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rechtop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rechtop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een scan van jouw identiteitsbewijs met het verzoek te mailen. Plak in deze scan jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Na vaststelling van jouw identiteit verwijdert Rechtop de scan uit haar systemen.

Rechtop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Recht op indienen klacht

Rechtop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Rechtop, gevestigd te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens Rechtop:

[email protected] / 0570 – 62 80 90
Ceintuurbaan 111 in Deventer
7413 DC Deventer